GDPR – INTEGRITETSPOLICY

Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 K (rev 2) >

Komplement till de Allmänna avtalsvillkoren Nät 2012 K.
Nedan text ersätter punkt 1.4 i ovan avtal som utgått när den nya lagen om GDPR träder i
kraft 2018-05-25. Med Leverantören avses i texten Sandhult-Sandareds Elektriska ek. för.
Leverantören är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgifts-ansvarig för
de personuppgifter som denne behandlar. En fullständig information om Konsumentens rättigheter
finns publicerad på Leverantörens hemsida.

Leverantören samlar in och behandlar personuppgifter för att fullgöra den rättsliga förpliktelse som
åvilar leverantören, och där det är nödvändigt, för att kunna ingå och fullgöra avtalet med
konsumenten. I de fall då Konsumenten själv lämnat uppgift om e-postadress och
mobiltelefonnummer till Leverantören, så medför detta att Konsumenten samtidigt lämnar ett
samtycke till att Leverantören får använda dessa uppgifter, för att under kundförhållandet, tillställa
Konsumenten sådan information som är reglerad i författning, eller som annars av Leverantören
anses vara väsentlig för Konsumenten.

Inhämtade personuppgifter kan komma att behandlas av leverantören för att genomföra
marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och
produkter. Denna behandling är nödvändig för leverantörens berättigade intresse att kunna utveckla
och förbättra produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.
Leverantören kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål komma att anlita
underleverantörer (personuppgiftsbiträden).

Personuppgifter kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av
författning eller om leverantören har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till
sådan part, exempelvis ett koncernföretag.

Därutöver kan personuppgifter komma att lämnas till eller inhämtas från kreditupp-lysningsföretag
för bedömning av konsumentens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet.
Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att
de är korrekta och för att avtalet med konsumenten ska kunna fullgöras.

Konsumenten har rätt att begära ut information om de personuppgifter som behandlas av
leverantören. Konsumenten kan även begära rättelse av felaktiga uppgifter. Konsumenten har vidare,
under vissa förutsättningar, rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till
radering av personuppgifter, samt rätt att invända mot behandling som stöder sig på
intresseavvägning, samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring.

Konsument som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot
dataskyddsförordningen, har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen